Login
 
Email RSS Feed Twitter Facebook YouTube Google+

Nota Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica: oncolliga.cat, oncolliga.org, oncolliga.com. Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, Oncolliga (d’ara endavant ONCOLLIGA) amb domicili a Rector Ubach, 5 baixos 08021-Barcelona amb CIF G-63487607 representada per Josep Morell i Miró amb NIF: 37.259.384-M posa a disposició al seu lloc web oncolliga.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de ONCOLLIGA per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’Usuari al lloc web oncolliga.cat en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’Internet, no podent l’Usuari introduir les seves dades sense que s’hagi

PRIMERA. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, Oncolliga està inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 2009.

SEGONA. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents condicions d’ús tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que la Companyia posa gratuïtament a disposició dels USUARIS en la present URL. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació plena per aquest usuari, de les presents condicions d’ús que l’Usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

TERCERA .- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

La utilització del lloc web de ONCOLLIGA no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’usuari aquest sentit, l’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’Ús, les bones produït aquesta acceptació.

L’USUARI es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres USUARIS al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Companyia presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’USUARI es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la Companyia o de tercers.

Expressament ONCOLLIGA , entre altres, prohibeix les següents accions: 1. Realitzar accions que puguin produir al lloc web a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de ONCOLLIGA a tercers. 2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”). ONCOLLIGA podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

QUARTA .- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per ONCOLLIGA utilitzant fonts internes i externes de tal manera que ONCOLLIGA únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. ONCOLLIGA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. Les fotografies que apareixen publicades al lloc web han estat preses per ONCOLLIGA en actes relatius a l’activitat pròpia de ONCOLLIGA . Si l’Usuari o alguna persona legalment al seu càrrec apareixen fotografiats i considera que no desitja aparèixer identificat en activitats de ONCOLLLIGA , pot remetre un escrit a la nostra seu central identificant i detallant les imatges objecte de la petició.

CINQUENA. PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. ONCOLLIGA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: barcelona@oncolliga.cat

SISENA .- DRETS D’AUTOR I MARCA

ONCOLLIGA és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de ONCOLLIGA, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de ONCOLLIGA. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de ONCOLLIGA, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució, transformació, i en general, qualsevol altra forma de explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de ONCOLLIGA per al seu ús estrictament privat

SETENA. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

7.1. Responsabilitat per l’ús del lloc web L’USUARI és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant ONCOLLIGA, els seus col•laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari. ONCOLLIGA servir tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web, però, ONCOLLIGA no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest lloc web. L’USUARI és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra ONCOLLIGA basada en la utilització per l’Usuari del lloc web. Si escau, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a ONCOLLIGA amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

7.2. Responsabilitat pel funcionament del lloc web ONCOLLIGA exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a ONCOLLIGA. Així mateix, ONCOLLIGA també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de ONCOLLIGA. ONCOLLIGA està facultada per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

7.3. Responsabilitat per links Els enllaços o links continguts en el lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers. ONCOLLIGA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. ONCOLLIGA queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada en els llocs web enllaçats.

VUITENA. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL LLOC WEB

ONCOLLIGA garanteix que compleix amb els nivells de seguretat exigits pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Les dades recollides en els formularis inclosos en aquest portal web seran inclosos a un fitxer automatitzat de dades personals el responsable del qual es ONCOLLIGA i que es troben convenientment registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. ONCOLLIGA tractarà la informació de forma confidencial i exclusivament amb les finalitats que s’indiquen a les clàusules que acompanyen els formularis. ONCOLLIGA cancel•larà i esborrarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst a la legislació en matèria de protecció de dades i, en especial, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

Podran exercitar-se els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se al Responsable del Fitxer, és a dir, a ONCOLLIGA al seu domicili social a c/ Rector Ubach, 5 baixos, local esquerre, 08021 – Barcelona, indicant la referència “LOPD” o a l’adreça de correu electrònic info@oncolliga.org, incloent una fotocòpia del document d’identificació.

Li informem també que les seves dades poden ser cedides a Autoritats Públiques, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals i fiscals que correspongui, i a altres entitats públiques i/o privades amb les que ONCOLLIGA manté relacions per a la bona execució de les activitats que desenvolupa.

ONCOLLIGA podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del seu Portal Web, si bé l’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa de navegació de manera que impedeixi la creació d’arxiu cookie o s’adverteixi del moment en que això succeeixi.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats a l’equip informàtic de l’usuari, i cada vegada que l’usuari torna a accedir a la pàgina web amb la finalitat de configurar el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites.
NOVENA. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’ usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i puguin en el seu cas ser facilitades a ONCOLLIGA a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel•lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti a ONCOLLIGA, es consideraran no confidencials, reservant ONCOLLIGA el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

DESENA. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

ONCOLLIGA es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les presents condicions d’ús L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es troben vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús

ONZENA .- DECLARACIÓ PARCIAL DE NULITAT

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. ONCOLLIGA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de ONCOLLIGA

DOTZENA .- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’Usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre.